تعاونی عمرانی ابنیه همسا

hamsa
فرصت های شغلی همسا

نحوه همکاری:

همســا با در نظر گرفتن دانش و تجربیات متقاضیان استخدام، همچنین با توجه به مهارت ها، نگرش ها و ویژگى هاى شخصیتى، متقاضیان واجد شرایط را در مناسبترین و شایسته ترین جایگاه سازمانى قرار می دهد. با عنایت به این فرایند، توسعه توانمندى هاى افراد با توجه به مسیر شغلى شان در گامهاى بعدى ممکن می شود.

ارسال رزومه از طریق ایمیل

ارسال رزومه از طریق فرم آنلاین